Jump to content
[[Template core/global/global/lkeyWarning is throwing an error. This theme may be out of date. Run the support tool in the AdminCP to restore the default theme.]]

hobby


bathory
 Share

Recommended Posts

No, napewno hobby wiĂŞkszoÂ?ci populacji to.... masturbacja. Ja postaram wam siĂŞ wytÂłumaczyĂ? co i jak :mrgreen:

Na poczÂ?tek trzeba wiedzieĂ? co to takiego

Masturbacja – fachowa nazwa procesu walenia konia. Osoba masturbujÂ?ca siĂŞ to masturbant. MĂŞÂżczyÂĽni masturbujÂ?cy siĂŞ to masturbaĂ?ci, a kobiety – masturbantki. Po wejÂ?ciu Unii Europejskiej do Polski ludnoÂ?Ă? europejska zaczĂŞÂła masturbowaĂ? siĂŞ caÂłymi rodzinami. Teraz kaÂżdy bez wzglĂŞdu na pÂłeĂ?, wiek i miejsce moÂże siĂŞ masturbowaĂ?. Nauka zajmujÂ?ca siĂŞ masturbacjÂ? to masturbacjologia.

No i jak ju¿ trzeba zasiêgn�� RENI R¡CZKOWSKIEJ to...

ChcĂŞ siĂŞ masturbowaĂ?, co muszĂŞ posiadaĂ??

Przed masturbacj� nale¿y zaopatrzy� siê w du¿� liczbê �cierek, rêczników oraz w czyst� bieliznê. Najlepiej jest siê masturbowa� kilkoma rêkami, ale czasami niektórzy u¿ywaj� do tego nóg. Dla p³ci mêskiej mo¿liwe s� równie¿ techniki z u¿yciem gazet, szczególnie wielkoformatowych dzienników. P³e� ¿e�ska stosuje specjalnie do tego przeznaczone wibratory, zwykle o napêdzie elektrycznym (uwaga, u¿ywanie wibratora o napêdzie j�drowym nie pozwala zakwalifikowa� danej czynno�ci jako masturbacji). Równie czêsto w ruch id� przedmioty codziennego u¿ytku lub artyku³y spo¿ywcze: butelki, aparaty komórkowe, ogórki, kaszanka, �wieczka, wysokoobrotowe pralki automatyczne czy liniowe akceleratory cz�stek elementarnych.

Czy to takÂże wasze hobby ? :oops:

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 130
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

  • 2 weeks later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share


×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Privacy Policy.